Aktuality Obchodní podmínky

LASERWORLD CZ
Váš košík je prázdný

   

Chcete být informováni o aktuálních
novinkách, slevách nebo akcích
v naší nabídce laserů?Přihlašte se k odběru našeho Newsletteru

a budete mít aktuální informace ve svém e-mailu.

Obchodní podmínky 2013

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen dodavatel) a řídí se zásadami Občanského zák č. 40/1964Sb. resp. Obchodního zák. č. 513/1991Sb. v platném znění.

1) Základní informace

Internetový obchod je určen pro odběratele občany i podnikatelské subjekty, tj, právnické i fyzické osoby podnikající v ČR na základě platných zákonů. K produktům mohou být v objednávce vázány i služby dodavatele. Technické údaje uváděné u jednotlivých výrobků jsou převzaty z podkladů jejich výrobce - provozovatel www.laserworld.cz nenese odpovědnost za jejich správnost.

Internetový obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, platbu dle nabízených platebních podmínek, až po případné doručení na odběratelem zvolenou adresu.

2) Ceny pro odběratele

Dodavatel nabízí v elektronickém obchodu aktuální ceny v českých korunách. Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen platných pro internetový obchod včetně zrušení objednávky. Ceny v objednávce odeslané kupujícím jsou závazné a neměnné. Dodavatel se zavazuje respektovat cenu v potvrzené objednávce až do doby dodání nebo zrušení objednávky.

3) Objednávka - platnost, stavy, zrušení

Kupující je informován před uložením objednávky o všech cenách produktů a služeb i o případných dalších poplatcích. Po odeslání objednávky kupujícímu je tato objednávka závazná. Kupující je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení zprávami elektronické pošty. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Kupující se může informovat u dodavatele, kontakt je v odkazu ”Kontakt”.

4) Způsoby převzetí a platby za zboží

Pro úhradu objednaného zboží jsou k dispozici následující způsoby platby:

a) Dobírka – kupující platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky. Pro některé druhy zboží nebo problémové zákazníky si dodavatel vyhrazuje zamítnutí dodání tímto způsobem..

b) Platba předem - zákazník předem uhradí cenu objednávky (nebo její, s dodavatelem dohodnutou, část - zpravidla 50% ceny bez DPH) na základě Proforma faktury na bankovní účet prodávajícího zálohovou platbu předem. V případě nedodání objednávky dodavatelem bude platba neprodleně kupujícímu vrácena. V případě částečné úhrady se zbytek částky (do výše prodejní ceny) hradí dle dohody, dobírkou nebo v hotovosti při os. převzetí zboží.

c) Hotovost u dodavatele – po předchozí dohodě s dodavatelem, kupující platí zboží v hotovosti při převzetí zboží.

5) Nepřevzetí zásilky a storno objednávky po jejím odeslání

a) Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 700,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), mohou být postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.

b) V případě stornování objednávky zákazníkem po jejím odeslání, uhradí zákazník bezprostřední náklady na přepravu zásilky dle platného tarifu přepravní firmy (Česká pošta, PPL, či jiný přepravce) převodem na účet prodejce na základě faktury. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, mohou být postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.
U podnikatelů a právnických osob podnikající pod IČO, účtujeme v případě storno objednávky, kdy jsme objednávali produkt přímo u výrobce a objednávku jsme v daném termínu vyřídíli (tj. včasné doručení nebo oznámení, že je zboží připraveno k expedici -- v případě platby předem), vícenáklady, které nám tímto vznikly a to ve výši až 20% z celkové hodnoty objednávky .

6) Dodání zboží

Zboží je dodáno poštou, přepravní službou nebo přímo dodavatelem na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. (99% objednávek uzavřených v pracovní den do 12 hodin, odesíláme v následující pracovní den)

Po předchozí dohodě lze také zboží odebrat přímo u dodavatele.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu, nesmí kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svoji funkci.

7) Poplatky

Dodavatel účtuje kupujícímu poštovné podle platného sazebníku dopravce. Balné ani manipulační poplatky neúčtujeme.

8) Doklady

Kupující obdrží ke každé dodávce zboží daňový doklad. K některým výrobkům může být přiložen záruční list.

9) Vrácení zboží

V případě, že kupní smlouva je uzavřena dle bodu 4) a) nebo 4)b), má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoužité, originálně zabalené, nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů. Vrácení zboží se děje zásadně osobně nebo obyčejnou poštovní zásilkou - dodavatel posoudí vrácenou dodávku a pokud shledá oprávněnost požadavku poukáže peníze (vrací se pouze cena zboží bez ev. poštovného či doběrečného)za vrácené zboží kupujícímu na bankovní účet, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem. Pokud zboží není vráceno ve 14-ti denní lhůtě, je zasláno "na dobírku" nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout, odeslat je zpět kupujícímu a účtovat mu dopravné a balné, nebo účtovat vzniklé náklady.

10) Záruka a reklamace

Reklamace uplatňuje kupující u dodavatele nebo v případě, že uvedené zboží má zajištěn smluvní značkový servis, je kupující po dohodě s dodavatelem oprávněn reklamovat zboží přímo ve značkovém servisu.

Kupující je povinen dodat reklamované zboží k reklamaci v originálním balení včetně manuálů a s daňovým dokladem a záručním listem osobně nebo obyčejnou poštovní zásilkou. Při reklamaci zboží je povinností kupujícího uvést společně se zbožím a příslušnými doklady také důvod k reklamaci.

Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem vyrobené před 1.1.2003 je 6 měsíců, na produkty vyrobené po 1.1.2003 je záruka 24 měsíců. Pokud není výslovně v dokladu (záručním listu, daňovém dokladu, dodadím listu) specifikováno jinak, je záruka na světelné zdroje (výbojky, žárovky, DPSS moduly, laserové moduly ...) 90 dnů. Na jednotlivé zboží může být záruka prodloužena dle podmínek výrobce či dodavatele. Záruční doba začíná běžet od data uvedeného na daňovém dokladu nebo záručním listu.

Záruka ve smyslu zákona se vztahuje na výrobní vady zboží. Na vady vzniklé běžným opotřebením stejně jako na závady způsobené nesprávnou nebo neprováděnou údržbou (zejména pravidelné čištění chladicích ventilátorů a optických prvků laserů) se záruka nevztahuje. Dodavatel ve spolupráci s výrobci zajišťuje na dodávané produkty záruční i pozáruční servis.

Na závady v záruční době způsobené nesprávnou obsluhou, nesprávnou nebo zanedbanou údržbou, provozním opotřebením, mechanickým poškozením nebo poškozením způsobeným nesprávným připojením k el. síti, řídícímu prvku nebo závadou el. sítě či ovl. prvku se nevztahují záruční podmínky. U takovýchto závad si vyhrazujeme právo účtovat zákazníkovi plnou náhradu nákladů na zaslání výrobku do servisu (automaticky) včetně plné ceny opravy v servisu (pokud s ní zákazník souhlasí). V případě nesouhlasu zákazníka s úhradou opravy je zboží vráceno neopravené (pouze s diagnostikou závady) až po obdržení úhrady od zákazníka za dodavatelem vynaložené náklady na dopravu do servisu výrobce a zpět, včetně dopravy k zákazníkovi.

11) Odeslání a uložení laseru při Servisu a opravách

V případě, že si zákazník zaslanou zásilku s opraveným zařízením nevyzvedne (nebo odmítne její převzetí - a to přesto, že dopředu byl seznámen a souhlasil s její cenou) a tato bude doručena zpět na adresu servisu, bude zákazník upozorněn na vrácenou zásilku (e-mailem, nebo telefonicky). Nové - druhé odeslání zásilky zákazníkovi bude provedeno až na základě písemné či e-mailové výzvy od zákazníka. O cenu "opakovaného" poštovného u takovéto zásilky je automaticky navýšena cena dobírky. V případě, že zákazník nereaguje na výzvu nebo opakovaně zásilku nevyzvedne, bude zásilka na dobu tří měsíců od prvního navrácení do servisu uložena ve skladu. Pokud si této tříměsíční lhůtě zákazník zařízení nevyzvedne stává se opravené zařízení majetkem servisu.V odůvodnělých případech (nemoc, pobyt mimo CZ ...) může být zařízení uloženo na dobu delší - vždy, ale po předchozí písemné nebo e-mailové dohodě. V tomto případě bude zákazníkovi za dobu uložení naúčtována navíc částka 10% z ceny opravy za každý další měsíc uložení zařízení. Dobu uložení lze prodloužit maximálně na 12 měsíců, poté se nevyzvednuté zařízení stává majetkem servisu. Uvedená pravidla se týkají i situace, kdy zákazník odmítne odeslání zásilky nebo nereaguje na výzvy, že zařízení je opraveno - v takovémto případu se doba uložení zásilky počítá od data kdy byl zákazník o "opraveném zařízení" informován.

12) Ochrana údajů o kupujícím (platí pouze pro fyzické osoby-nepodnikatele)

Dodavatel zajišťuje zachovávání důvěrnosti a zabrání zneužití dat kupujícího, která jsou potřebná pro vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel bude nakládat s daty kupujícího dle zákona o ”Ochraně osobních údajů”. Kupující souhlasí se zanesením svých dat do systému dodavatele a jejich možným využitím k marketingovým účelům.

13) Závěrečná ustanovení

Uvedené ”všeobecné obchodní podmínky” jsou platné od 1.3.2010 do vydání nových a souhlas s jejich zněním je podmínkou pro použití internetového obchodu kupujícím.

Jednotlivé články těchto všeobecných obchodních podmínek jsou platné nezávisle na sobě, neplatnost jednoho článku nezakládá neplatnost celých obchodních podmínek.